Villkor för enklad aktiebok

Villkor för förenklad aktiebok i Qoorp

Att föra aktiebok kan bli väldigt komplicerat och tidskrävande. Vi på Qoorp vill göra allt för att det ska vara både säkert och enkelt att föra aktiebok. Därför har vi infört det vi kallar förenklad aktiebok, vilket gör att det blir mycket enklare att lägga upp aktieboken, samtidigt som den blir helt korrekt. Det kräver dock att man inför vissa begränsningar. För de allra flesta bolag går detta bra. Här förklarar vi vad dessa begränsningar är och varför vi tycker att det är bra att hålla sig till dem. Begränsningarna är:

 • Samma förbehålla för alla aktier inom varje klass
 • Inga förmyndare eller god man för aktieägare
 • Alla aktier har rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår
 • Inga aktiebrev
 • Automatiskt val av aktienummer vid försäljning
 • Inga aktiefonder som ägare

Vad gör man om bolaget vars aktiebok man vill lägga upp inte uppfyller kraven ovan? Då behöver man antingen göra en förändring så att man uppfyller kraven, eller använda Qoorps detaljerade aktiebok. Om man ändå väljer att använda den förenklade aktieboken går det visserligen bra att mata in ägandet, men den kommer inte vara möjligt att generera en korrekt detaljerad aktiebok. Däremot kommer aktieägaröversikten, som visar aktuellt ägande och röstetal för alla ägare, att vara korrekt.

Samma förbehålla för alla aktier inom varje klass
Aktier kan olika förbehåll: samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll, omvandlingsförbehåll, inlösensförbehåll och hembudsförbehåll. Detta framgår av bolagsordningen. Normalt gäller de eventuella förbehåll som finns alla aktier i bolaget eller alla aktier av ett viss aktieslag. Det går dock att ge ut aktier som inte omfattas av förbehåll eller som omfattas av andra förbehåll än de tidigare aktierna. Om man inte har goda grunder för det är det normalt sett inte en bra idé att ha olika förbehåll för olika poster av aktier inom samma aktieslag, eftersom hanteringen av aktierna blir väsentligt mer komplicerad då. Därför utgår vi från att alla aktier av samma slag har samma förbehåll.

Inga förmyndare eller god man för aktieägare
Om en aktie ägs av en person som är omyndig eller som fått en god man tillförordnad måste detta föras in i aktieboken.

Alla aktier har rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår
När man emitterar nya aktier måste man välja från och med när de ger rätt till utdelning: antingen från och med innevarande räkenskapsår eller från nästkommande. I det enkla förfarande utgår vi från att alla aktier har samma rätt till utdelning.

Inga aktiebrev
Enligt aktiebolagslagen har alla aktieägare rätt att få aktiebrev utställda av bolaget. Det kan dock skapa mycket merarbete och osäkerhet att ha aktiebrev. Det enda starka skälet för aktiebrev är att det kan ge ett tydligare bevis på ägande för aktieägaren. Men med en säker digital aktiebok som Qoorp löser man detta problem på ett bättre och väsentligt enklare sätt och undviker även nackdelarna, varför vi avråder bolag från att utfärda aktiebrev. Huvudskälen mot aktiebrev är:

 • Aktiebrev är ett värdepapper. Kommer det i orätta händer kan det uppstå oklarhet om vem som faktiskt äger aktierna. Om aktiebrevet kommer bort kan man döda det, men det är en komplicerad procedur som tar upp till 18 månader att genomföra. Vår erfarenhet är att det relativt vanligt att aktieägare tappar bort sina aktiebrev, speciellt när det gått en tid från det att man köpt aktierna.
 • Uppdelning (split) av aktier blir svårare. Vid en split måste man ställa ut nya aktiebrev.
 • Försäljning av aktier blir krångligt. Om man exempelvis äger 1000 aktier och har ett aktiebrev som omfattar alla tusen aktierna och sedan vill sälja 500 av dessa, så måste dela upp sitt enda aktiebrev i två delar för att kunna sälja en mindre post. Säljer man flera gånger måste man upprepa processen. Problemet blir då att det finns gamla aktiebrev som inte gäller längre, vilket gör det ännu viktigare att hålla noggrann ordning på aktiebreven. Dessutom blir det oerhört viktigt att i köpekontraktet inte bara tala om hur många aktier som köpts/sålts, utan också vilka aktienummer.
 • Nyemissioner blir krångligare, i och med att man måste skapa aktiebreven i samband med emissionen. Förutom att aktiebreven måste skrivas ut och på av styrelsen så måste de också skickas ut säkert, t ex via rekommenderat brev. Detta blir både tidskrävande och skapar risk för fel, t ex om en mottagare inte hämtar ut aktiebrevet. Eftersom nästan alla lagerbolag bildas med för få aktier är det troligt att man kommer att drabbas av samtliga problem ovan. Kan man då inte bara avskaffa aktiebreven den dagen det blir för jobbigt att ha dem? I teorin ja, men även att avskaffa aktiebrev är en ganska omständlig process. Dessutom är den frivillig – ingen aktieägare kan tvingas till det och styrelsen måste ändå bevara alla makulerade aktiebrev för framtiden.

  Automatiskt val av aktienummer vid försäljning
  Av historiska skäl måste aktier i onoterade bolag ha nummer, eftersom det är det enda sättet att koppla vissa aktier till ett visst aktiebrev; de behövs även om samma aktier inom ett aktieslag har olika förbehåll. Men om alla aktier inom varje slag har samma förbehåll och man inte har utfärdat aktiebrev så fyller aktienumren ingen funktion. Enligt aktiebolagslagen måste dock en komplett aktiebok innehålla information om aktienumren. För att slippa att ange detta vid försäljning och nyemission och ändå kunna räkna ut vilka aktienummer en viss ägare har tillämpar Qoorp normalt sett ett automatiskt val av aktienummer vid försäljning, samt omnumrering av aktierna vid uppdelning (split). Detta gör också att aktieboken blir mer överskådlig, eftersom man får färre separata poster av aktier. Annars är det lätt hänt att en ägare har sitt ägande uppdelat på ett större antal olika poster.

  Inga aktiefonder som ägare
  Alla ägare måste vara fysiska eller juridiska personer som innehar aktierna själva med full äganderätt.

  Om ditt bolag inte uppfyller kraven kan du fortfarande lägga upp aktieboken hos Qoorp. Däremot kan du inte få ut en detaljerad rapport som innehåller all den information som aktiebolagslagen kräver av en aktiebok. Vissa investerare kräver en sådan detaljerad utskrift. Men för vanliga ändamål räcker dock de rapporter du kan få ut väl. T ex går det utmärkt att använda aktieboken som underlag för att skapa en röstlängd vid en bolagsstämma.