Personaloptioner – steg för steg

Från första januari 2018 har svenska bolag kunnat ge ut optioner till personalen på förmånliga villkor. Denna guide går igenom dels vad som skiljer personaloptioner från traditionella teckningsoptioner, dels visar hur du snabbt kan skapa ett personaloptionsprogram i Qoorps system. Om du har en prenumeration på Qoorps system ingår möjligheten att skapa personaloptionsprogram och du behöver alltså inte betala extra för det.

Översikt

Att ställa ut ett personaloptionsprogram går i korthet till så här. Vi går igenom detaljerna längre ned i artikeln.

 1. Kontrollera att bolaget uppfyller kraven
 2. Bolagets styrelse fattar beslut om att man vill ge ut optioner
 3. Aktieägarna informeras och ombeds att skriva på ett avtal om att på framtida bolagsstämmor rösta för styrelsens förslag. Det räcker alltså inte med att fatta ett beslut på en bolagsstämma, eftersom ett sådant beslut inte blir bindande (eftersom Skatteverkets tolkning av lagen gör att det inte går att ställa ut personaloptioner i form av teckningsoptioner). Det räcker med att företrädare för två tredjedelar av aktierna går med på förslaget för att det ska kunna gå att genomföra.
 4. Bolaget skriver på avtal med var och en av de anställda som ska delta i programmet.
 5. Om den anställde slutar under de första tre åren förfaller samtliga optioner.
 6. När optionsprogrammet löpt ut begär den anställde att få ut aktierna. Detta sker antingen genom att en bolagsstämma fattar beslut om nyemission, eller att styrelsen gör det med bemyndigande från bolagsstämman. I både fallet måste det alltså till ett bolagsstämmobeslut och eftersom emissionen måste vara riktad (”utan företräde för befintliga aktieägare”) måste beslutet tas med två tredjedels majoritet av de aktier som är med på stämman.
 7. De anställda får nu köpa sina aktier till kvotvärdet eller ett högre belopp, som troligen är väsentligt lägre än värdet på aktierna. Dock betalar den anställde ingen skatt nu.
 8. Den anställde säljer aktierna, som då beskattas som inkomst av kapital i normala fall. Om bolaget är ett fåmansbolag kan beskattningen dock bli annorlunda.

Har ni tillräckligt många aktier?

Innan ni genomför ert optionsprogram är det bra att se över hur många aktier man har. Som vi skrivit om tidigare har de flesta nystartade bolag för få aktier. Detta leder till att man senare blir tvungen att göra en uppdelning av aktierna (split) och ibland flera gånger. Detta är lättare att i efterhand tolka avtalet om antalet optioner man fått faktiskt också motsvarar det antalet aktier man sedan får, utan att man behöver göra en omräkning. Grundtips: Har ni färre än 50 000 aktier (kvotvärde 1 kr) så har ni troligen för få aktier. Gör en rejäl uppdelning så att ni får ett kvotvärde på 1 öre (dvs 5 miljoner aktier i ett bolag med 50 000 kronor i aktiekapital). Då har ni så många aktier ni behöver även om ni skulle börsnotera bolaget. Det finns inga sakskäl till att bara göra en ”lagom”, dvs för liten, split, annat än att man ”inte brukar göra så”.

Uppfyller ditt bolag kraven?

För att kunna ge ut personaloptioner måste ditt bolag uppfylla ett antal krav:

 1. Bolaget får ha bedrivit verksamhet i högst 10 år
 2. Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor under föregående år
 3. Balansomslutningen under innevarande år får vara högst 80 miljoner kronor
 4. Staten äger ingenting eller mindre än 25% av bolaget. Det gäller även indirekt statligt ägande, vilket innebär att t ex Almi Invest eller holdingbolag knutet till ett universitet eller statligt forskningsinstitut räknas.
 5. Bolaget är onoterat
 6. Bolaget är inte verksamt inom någon av följande branscher:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder
 7. Personen som får optionen måste vara anställd och betala skatt i Sverige under hela optionstiden (minst 3 år) och få en genomsnittlig lön under perioden på minst 23 000 kronor per månad och arbeta i snitt minst 30 timmar per vecka.
Uppfyller bolaget kravet?
Qoorps system går igenom om ditt bolag uppfyller kraven.

Löptiden

Nästa steg är att ange löptiden för optionen. Den kortaste löptiden är tre år och den längsta är tio år. Det förvalda värdet är tre år, vilket är det vanligaste att man väljer. Om man väljer längre löptid än tre år går det att ha vesting under perioden från tre år till slutet; detta kräver dock ett anpassat program. Kontakta oss om ni är intresserade av det.

Den normala löptiden för en personaloption är tre år.

Startdatumet

Startdatumet är det datum från vilket optionerna ska gälla.

Från vilket datum ska optionerna gälla?

Priset på aktien (strike-price)

När optionen löper ut får den anställde möjlighet att teckna aktier i en nyemission från bolaget. Det lägsta pris (strike-price) man kan sätta är aktiens kvotvärde, vilket oftast är väldigt lågt (ofta från ett öre och uppåt). Detta skiljer sig markant från vanliga teckningsoptioner där man beräknat priset enlig Black Scholes-modellen. Med Black Scholes blir priset på aktien ofta dubbla marknadsvärdet när man tecknar optionen och det är en av de faktorer som mest bidrar till att göra personaloptioner attraktiva. Ibland kan det dock finnas anledning att man vill ha ett högre pris. Om bolaget redan nu har positivt kassaflöde och har pengar i kassan kan det vara rimligt att de anställda inte får ta del av det som redan finns i bolaget gratis, utan att man sätter priset per aktie högre, så att det anställda bara får ta del av den värdeökning som de bidrar med. Nackdelen med detta är att de anställda måste lägga ut rätt mycket pengar när aktierna ska köpas.

Hur mycket ska aktien kosta?

Lägg till de som ska få optionerna

De som får optionerna måste vara anställda i bolaget och förbli anställda till igenomsnitt 75% (30 timmar per vecka) under de närmaste tre åren. Föräldraledighet räknas som anställning. Dessutom måste den som får optionerna få minst 13 inkomstbasbelopp i lön under treårsperioden, vilket under 2018 motsvarar 22 569 kronor per månad.

Den som får optioner får inte heller, själv eller tillsammans med närstående, idag eller upp till två år tilllbaka i tiden, äga eller ha ägt mer än fem procent av bolaget.

De som får optionerna måste vara anställda i bolaget och förbli anställda till igenomsnitt 75% under de närmaste tre åren. Föräldraledighet räknas som anställning. Dessutom måste den som får optionerna få minst 13 inkomstbasbelopp i lön under treårsperioden, vilket under 2018 motsvarar 22 569 kronor per månad. Den som får optioner får inte heller, själv eller tillsammans med närstående, idag eller upp till två år tilllbaka i tiden, äga eller ha ägt mer än fem procent av bolaget.

Sammanfattning av programmet

Nu är själva programmet klart och ni får en sammanställning över löptiden, priset per aktie samt vilka som deltar och hur många optioner de fått var.

Firmatecknare

Här väljer vi vem från företaget som ska skriva på avtalet.

Styrelsebeslutet

För att det ska vara tydligt att bolaget står bakom utgivandet fattar vi ett beslut på ett styrelsemöte.

Ett styrelsemöte kan hållas fysiskt, dvs att styrelsen träffas, per telefon eller per capsulam. Per capsulam innebär att man rent faktiskt inte håller mötet, utan kommer överens om dess innehåll t ex per mejl. Efteråt undertecknar samtliga styrelseledamöter protokollet.

För enkelhets skull omfattar detta möte bara denna punkt. Om styrelsemötet är ett fysiskt möte med andra agendapunkter rekommenderar vi att ni skapar ett separat protokoll för det andra mötet.

Bekräftelse från aktieägarna

För att undvika oklarheter och att framtida aktieägare inte går med på emissionen till de anställda när optionsorogrammet löper ut är det viktigt att aktieägarna har förbundit sig att gå med på emissionen.

Detta kan antingen ske i form av ett separat aktieägaravtal, eller så kan vi skapa ett särskilt aktieägaråtagande just för detta ändamål.

Skapa dokumenten

Nu är vi nästan färdiga. Nu kan du skapa dokumenten skriva ut dem för signatur. Sedan är det klart.