Villkor Qoorps tjänst för Automatisk rapportering av verklighuvudman

Om du anmäler dig till Qoorp ABs tjänst ”Automatisk rapportering av verklig huvudman” gäller följande villkor.

Avtal mellan <företagets namn, organisationsnummer> (nedan ”Företaget”) och Qoorp AB (559017-9247) angående automatisk rapportering av verklig huvudman till Bolagsverkets register

Qoorp AB (”nedan Qoorp”) åtar sig att till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän (nedan ”Registret”) rapportera in sådana förändringar i ägandet som föranleder uppdatering. Qoorp kommer att göra rapportering skyndsamt, dock senast inom en vecka från en ägarförändring som kräver registrering.

Qoorp AB levererar tjänsten utan extrakostnad, men Bolagsverket tar från 2018-02-01 ut en avgift för varje uppdatering, för närvarande 250 kronor. Qoorp har rätt att fakturera Företaget för alla avgifter som Qoorp betalar till Bolagsverket i samband med rapportering till Registret för Företagets räkning.

För att Qoorp ska kunna sköta rapporteringen måste följande villkor vara uppfyllda:
* För alla bolag som äger mer än 25% av aktierna i Företaget måste något av följande gälla
a) bolagen måste föra sin aktiebok i Qoorps system
b) Företaget måste intyga att det bland ägarna till sådant bolag inte finns någon verklig huvudman i Företaget
* Företagets användare i Qoorps system har ansvaret att hålla aktieboken uppdaterad. Qoorp tar inget ansvar för rapporteringen till Registret om Företaget inte rapporterat in förändrat ägande i Qoorps system.
* För alla personer som är närstående till varandra och som på detta sätt tillsammans kontrollerar mer än 25% av ägandet i Företaget måste närståenderelationen markeras i aktieboken
* Företaget har inga verkliga huvudmän som är detta på annat sätt än genom direkt eller indirekt aktieägande, t ex i form särskilda avtal

Anledningen till begränsningarna ovan är att Qoorp ska kunna erbjuda en automatiserad och kostnadsfri tjänst, vilket inte är möjligt om villkoren ovan inte är uppfyllda.

Företaget har rätt att när som helst avbryta tjänsten genom att skriftligen meddela Qoorp.

Qoorp har rätt att avbryta tjänsten om villkoren ovan inte är uppfyllda eller om Företaget upphör som kund hos Qoorp.